Hoạt động Hội nghị Công chức, viên chức, nguồi lao động năm học 2018-2019